تبلیغات
دانشجویان مدیریت بازرگانی دانشگاه لرستان ورودی 91 - کمه؟
دانشجویان مدیریت بازرگانی دانشگاه لرستان ورودی 91
بخند تا دنیا به روت بخنده
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
درباره وبلاگوإِن یَکادُ الّذینَ کَفَروا لَیُزلِقونَکَ

بِأَبصارِهِم لَمّا سَمِعُوا الذِّکرَ

و یَقولونَ إِنَّهُ لَمَجنونٌ

و مَا هُوَ إِلاّ ذِکرٌ لِلعالَمین


*************************

و همانا نزدیک است کافران هنگامی که قرآن را می‌شنوند، با [نگاه‌ها و] چشم‌هایشان تو را به زمین بزنند و می‌گویند: او مجنون است؛ حال آن‌که قرآن [یا پیامبر]جز اندرزی برای جهانیان نیست.

mehdimoradi7mir@yahoo.com
mehdimoradi7mir@gmail.com


مدیر وبلاگ : مهدی مرادی
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ” ﺧــﺮ ” ﺭﺍ ﺁﻓﺮﯾﺪ! ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ:ﺗﻮ ﺑﺎﺭ
ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﺮﺩ؛ ﺍﺯ ﻋﻘﻞ ﺑﯽ ﺑﻬﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﻮﺩ؛
ﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺭﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺑﻮﺩ؛ﻭ ۵۰ﺳﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩ!
” ﺧــــﺮ ” ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ : ﺣﺪﺍﻭﻧﺪﺍ؛ﻣﻦ
ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺧﺮ ﺑﺎﺷﻢ؛ﺍﻣﺎ ۵۰ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻤﺮﻡ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺍﺳﺖ .. ﻋﻤﺮ ﻣﺮﺍ ۲۰ﺳﺎﻝ ﮐﻦ.
ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺁﺭﺯﻭﯼ “ ﺧـــﺮ ” ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﮐﺮﺩ .
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ” ﺳـــﮓ ” ﺭﺍ ﺁﻓﺮﯾﺪ ! ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ
ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ؛ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭ
ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ .. ﻭ ۳۰ﺳﺎﻝ ﻋﻤﺮ
ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩ !
“ﺳــــــﮓ ” ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ! ﻋﻤﺮ ﻣﺮﺍ
۱۵ﺳﺎﻝ ﮐﻦ. ﻭ ﺧﺪﺍ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺳﮓ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻭﺭﺩﻩ
ﮐﺮﺩ.
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ “ ﻣﯿـــﻤﻮﻥ ” ﺭﺍ ﺁﻓﺮﯾﺪ ! ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﯿﭙﺮﯼ؛ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺷﮑﻠﮏ
ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﯼ ﺗﺎ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﺷﻮﻧﺪ؛ﺗﻮ ۲۰ﺳﺎﻝ ﻋﻤﺮ
ﻣﯿﮑﻨﯽ!
“ ﻣﯿــــﻤﻮﻥ ” ﺟﻮﺍﺏﺩﺍﺩ:ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ۲۰ﺳﺎﻝ ﻋﻤﺮﯼ
ﻃﻮﻻﻧﯿﺴﺖ .. ﻣﺮﺍ ۱۰ﺳﺎﻝ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ! ﻭ
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﮐﺮﺩ ..
ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ! ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ” ﺍﻧــــﺴﺎﻥ ” ﺭﺍ ﺁﻓﺮﯾﺪ! ﻭ ﺑﻪ
ﺍﻭ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ ﺳﺮﻭﺭﯼِ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺴﻠﻂ
ﻣﯿﺸﻮﯼ؛ ﻭ ۲۰ﺳﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ !
“ﺍﻧــــــﺴﺎﻥ ” ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
ﺳﺮﻭﺭﻡ؛ ﺁﻥ ۳۰ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺮ ﻧﺨﻮﺍﺳﺖ؛ ﺁﻥ
۱۵ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﮓ ﻧﺨﻮﺍﺳﺖ؛ﺁﻥ ۱۰ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﻤﻮﻥ ﻧﺨﻮﺍﺳﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻩ !! ﻭ
ﺧﺪﺍ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﮐﺮﺩ !
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ؛ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻓﻘﻂ ۲۰ﺳﺎﻝ
ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ !!
ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ۳۰ﺳﺎﻝ ﻣﺜﻞ ”
ﺧـــﺮ ” ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ!
ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻧﺪ , ۱۵ﺳﺎﻝ
ﻣﺜﻞ “ ﺳــــﮓ ” ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯿﮑﻨﺪ؛ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ !!
ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﯿﺮ ﺷﺪ ۱۰ﺳﺎﻝ ﻣﺜﻞ “ ﻣﯿــــﻤﻮﻥ ” ﺍﺯ
ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﻭ
ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﻧﻮﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ
ﺳﺮﮔﺮﻡ ﮐﻨﺪ !! ۰ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ
ﺍﺳﺖ
نوع مطلب : طنز، داستان خیلی کوتاه، 
برچسب ها : طنز، خداوند، انسان، خر، عمر، ازدواج، زندگی،
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 27 فروردین 1393
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 02:15 ب.ظ
I was able to find good info from your blog articles.
/post/830#commentlist
پنجشنبه 24 فروردین 1396 04:08 ق.ظ
Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out.
Please let me know where you got your design. Cheers
/post/830#commentlist
پنجشنبه 28 فروردین 1393 11:50 ب.ظ
خدایی خیلی بیمزه بود
مهدی مرادی:ممنون!
/post/830#commentlist
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

پیوند روزانه
Online User
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
Click Here To Navigate